Устройствени планове – ПРЗ

Необходими документи – Документи за собственост и при наличие – Разрешение за проектиране на Устройствен план от съответната държавна или общинска администрация.
Проучване на предвижданията на Общия устройствен план, в чийто обхват попада имота. Изготвяне на задание и графично предложение на ПУП /ПРЗ ; ПР; ПУР; ПЗ; Парцеларни планове ; специализирани план схеми / и изменение на ПУП.

9

Проекти за изготвяне и изменение на план за регулация и застрояване /промяна на функции, граници, обединяване и делба на урегулирани поземлени имоти/;

9

Работни устройствени планове;

9

Парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура;

9

Специализирани план-схеми към устройствените планове / вкл. Вертикално планиране ; Ел ;ВК и др./;

9

Пълни процедури /включително и административни / по промяна на отреждане и предназначение на имотите.

Устройствено Планиране – Опорен план

Устройствено Планиране – План за регулация

Устройствено Планиране – Застроителен план

New Field

Адрес

ул. Трети март 49 гр. Приморско 8180 обл. Бургас, България

Телефон

+359 5503 3337 / +359 878 570517

Имейл

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

1 Click Studio

 

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

 

1 Click Studio