КАДАСТЪР

9

Упълномощено представяне пред Службата по геодезия, картография и кадастър

9

Проект за делба на неурегулирани и урегулирани поземлени имоти

9

Промяна в кадасталните регистри

9

Удостоверение за идентичност

9

Комбинирана скица за пълна или частична идентичност за имот

9

Проект за поддърване в актуално състояние на кадастралнa карта

9

Трасиране на поземлен имот или УПИ

9

Архитектурно заснемане за площ на самостоятелен обект

9

Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда

9

Нанасяне на сгради в кадастралната карта и кадастралните регистри

9

Геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост

9

Заснемане за Обстоятелствена проверка

9

Административни услуги към АГКК /скици , регистриране на услуги към АГКК /

9

Съгласуване на план за регулация с Агенция по Геодезия Картиграфия и Кадастър

Устройствено Планиране – Застроителен план

Устройствено Планиране – План за регулация

Устройствено Планиране – Опорен план

New Field

Адрес

ул. Трети март 49 гр. Приморско 8180 обл. Бургас, България

Телефон

+359 5503 3337 / +359 878 570517

Имейл

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

1 Click Studio

 

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

 

1 Click Studio