Геодезия в Инвестиционното Проектиране

Снимки за проектиране

Необходими документи: Документ за собственост, при наличие виза за проектиране. Дейността включва проучване на имота, проучване правото на собственост, събиране на изходни данни за границите на имота (кадастрална карта, план за регулация, план за застрояване) в съответствие с правото за собственост. Събиране на данни за нивелационни и нивелетни планове. Полски измервания, обработки и обобщаване на данните. Определяне на изходни репери за прилагане на проекта.

Проекти за вертикално планиране

Необходими документи – инвестиционен проект. 

Изработване на проект за вертикално планиране по ситуации и проекти, зададени от водещите проектанти на обекта и проекта по част – благоустрояване. Определяне обема на изкопи и насипи.

Трасировъчни планове

Необходими документи – инвестиционен проект.

Изчисляване на трасировъчни данни за определяне на проектното местоположение на инвестиционен проект, в зададена от възложителя или от действащата нормативна уредба координатна система. Определяне на изходни репери за прилагане на проекта.

Трасиране на сгради

Необходими документи – изработен трасировъчен план с указани изходни репери.

Геодезическо измерване с цел установяване на терен на местоположението на проектните елементи на инвестиционния проект. 

Заснемане на съответствия

Необходими документи: одобрен трасировъчен план към инвестиционния проект.

Заснемане на физическото местоположение на реализиран технически проект и сравняването му с проектното местоположение.

Снимка за търпим строеж

Необходими документи – Документи за собственост на имота.

Геодезическо заснемане на обект (сграда и граници) и сравняването му с действащите устройствени планове с цел доказване на тяхната валидност по отношение на обекта.

Схеми за монтаж на времени обекти

Необходими документи – документи за собственост на имота, проекти на съоръженията за монтаж.

Създаване на съвместена извадка между кадастрална карта, план за регулация с трасировъчни данни за разположени обекти, за които ще се взема разрешение за монтаж.

Архитектурно заснемане на фасади и разпределения на сгради

Заснемане за нуждите на проектирането на фасади, калкани на сгради, вътрешно разпределение

New Field

Адрес

ул. Трети март 49 гр. Приморско 8180 обл. Бургас, България

Телефон

+359 5503 3337 / +359 878 570517

Имейл

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

1 Click Studio

 

© ГЕОПРОЕКТ ПРИМОРСКО ЕООД Всички права запазени.

 

1 Click Studio